Onko lämpötila-anturissa CE-merkki?

faq-fi

Onko lämpötila-anturissa CE-merkki?

CE-merkillä osoitetaan tuotteen olevan jonkin eurooppalaisen tuotedirektiivin mukainen. Tuotteelle luodaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU Declaration of Conformity), josta selviää minkä direktiivin ja siinä määriteltyjen standardien mukainen tuote on. Tuotetta ei merkitä CE-merkillä, jos tuote ei ole minkään eurooppalaisen tuotedirektiivin alainen. EPIC® SENSORS -lämpötila-anturien kohdalla edellä mainittu tarkoittaa sitä, että turvallisen tilan antureissa on CE-merkki osoittamassa RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuutta (22.7.2017 alkaen), kun taas räjähdysvaarallisen tilan ATEX-hyväksytyissä antureissa on CE-merkki osoittamassa ATEX-direktiivin (ja 22.7.2017 alkaen RoHS-direktiivin) vaatimustenmukaisuutta. Syyt merkintään on esitetty alla lähinnä soveltuvien direktiivien osalta.

ATEX-direktiivi (2014/34/EU)

 • käsittelee räjähdysvaarallisien tilojen laitteita
 • näissä tiloissa käytettävien laitteiden on Euroopassa oltava tämän direktiivin mukaisia
 • Ex d-, Ex e- ja Ex t -rakenteiset EPIC® SENSORS -lämpötila-anturit ovat ATEX-hyväksyttyjä ja siten tietenkin direktiivin mukaisia
 • ATEX-hyväksytyt anturit merkitään CE-merkilläja niille luodaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa viitataan ATEX-direktiivin (ja 22.7.2017 alkaen RoHS-direktiivin) vaatimustenmukaisuuteen.

EMC-direktiivi (2004/108/EC)

 • käsittelee sähkömagneettista yhteensopivuutta laitteissa, jotka itse pystyvät johonkin suoraan toimintoon
 • tällä perusteella direktiivi erottelee laitteet ja komponentit
 • lämpötila-anturia ei pidetä direktiivin tarkoittamana laitteena, joten anturi ei ole direktiivin alainen
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS).

Konedirektiivi (2006/42/EC)

 • koskee koneita, joissa on ainakin yksi osa tai komponentti, joka liikkuu
 • lämpötila-antureissa ei ole liikkuvia osia, joten anturit eivät ole direktiivin alaisia
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS).

Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC)

 • koskee sähköisiä laitteita, jotka on suunniteltu toimimaan jännitetasoilla 50…1000 VAC tai 75…1500 VDC
 • lämpötila-anturien mittauspiirit eivät toimi näillä jännitetasoilla, joten anturit eivät ole direktiivin alaisia
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS).

Painelaitedirektiivi (97/23/EC)

 • koskee painelaitteita, joilla on painetta kantava päällys
 • lämpötila-anturien suojataskuilla ei ole tunnistettavaa painetta kantavaa päällystä
 • EU:n komission työryhmä "paine" on hyväksynyt kannanoton, jonka mukaan lämpötila-anturien suojataskut ovat painelaitteen osan komponentteja, mutta eivät paineenalaisia lisälaitteita, jotka merkittäisiin CE-merkillä painelaitedirektiivin mukaisesti
 • jos asiakas liittää suojataskun painelaitedirektiivin alaiseen painelaitteeseen, joka merkitään CE-merkillä, on hänen itse määriteltävä - sovelluksensa luokittelun mukaan - mitä materiaali- ja koestustodistuksia tai muita teknisiä asiakirjoja hänelle suojataskusta toimitetaan, mutta tällöinkään suojataskua ei CE-merkitä eikä sille luoda EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta
 • direktiivi ei kiellä eri standardien mukaisuuden osoittamista omin dokumentein
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS).

Mittauslaitedirektiivi (2014/32/EU)

 • koskee vain direktiivin 2 artiklassa mainittuja, yleensä laskutuksen perustana käytettäviä mittauslaitetyyppejä: vesimittareita (MI-001), kaasumittareita ja tilavuuden muunnoslaitteita (MI-002), sähköenergiamittareita (MI-003), lämpöenergiamittareita (MI-004), muiden nesteiden kuin veden määrän jatkuvaan dynaamiseen mittaukseen tarkoitettuja mittausjärjestelmiä (MI-005), automaattisia vaakoja (MI-006), taksimittareita (MI-007), kiintomittoja (MI-008), dimensiomittauslaitteita (MI-009) sekä pakokaasuanalysaattoreita (MI-010)[ote Mittauslaitedirektiivin 2 artiklan kohdasta Soveltamisala]
 • lämpötila-anturit eivät ole direktiivin alaisia
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS).

EU RoHS -direktiivi 2011/65/EU (RoHS1+RoHS2) ja lisäys 2015/863/EU (RoHS3)

 • käsittelee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa käytettyjen haitallisten aineiden rajoituksia
 • lämpötila-anturia pidetään 22.7.2017 alkaen direktiivin tarkoittamana teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteena, joten anturi on direktiivin alainen
 • turvallisen tilan anturit merkitään 22.7.2017 alkaen CE-merkillä ja niille luodaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa viitataan RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuuteen.